ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Ilmul Kalam English 10:10:00 نوې
Wise Words English 10:30:00 نوې
Stories from the Holy Quran English 10:55:00 نوې
Islamic Morals English 11:20:00 نوې
Stories of the pious Muslims English 11:45:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 بيا ځلې
څنګه رڼا راغله د دنیا په مخ پشتو 16:05:00 بيا ځلې
قرآنی کیسې 2 پشتو 16:06:32 بيا ځلې
العجل العجل زر راشه امام پشتو 16:23:00 بيا ځلې
د شنبې د ورځې دعا پشتو 16:36:00 بيا ځلې
د مسلمانانو مشترکې عقیدې 6 پشتو 16:40:00 بيا ځلې
همیشه دې زما سر او ستا قدم وی پشتو 17:00:00 بيا ځلې
امام حسن 12 پشتو 17:10:00 بيا ځلې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 17:30:00 بيا ځلې
اصول دین امامت 12 پشتو 17:40:00 بيا ځلې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
خانواده فارسی 19:13:00 نوې
Reportaj Farsi.mp4 Public 19:49:15 نوې
چرا دین چرا گریز فارسی 19:56:59 نوې
سخن عشق فارسی 20:30:14 نوې
علی از دیدگاه علی فارسی 20:33:14 نوې
islam et christianisme Français 21:00:00 نوې
باران فارسی 21:09:05 نوې
عدالت علی فارسی 21:10:05 نوې
پیامهای جاودان فارسی 21:13:05 نوې
Reportaj Farsi.mp4 Public 21:30:48 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
Ahkam islam Français 22:00:00 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت