ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
AU COEUR DE MOIS BENIT DU RAMADHAN Français 00:00:00 نوې
INVOCATION D'ABOU HAMZAH Français 00:26:00 نوې
MOIS BENIT D'ALLAH Français 02:02:34 نوې
تلاوت پشتو 02:30:00 نوې
پرومو پشتو 02:36:00 نوې
څنګه رڼا راغله د دنیا په مخ پشتو 02:37:00 نوې
د روژې شرعی حکمونه 16 پشتو 02:40:00 نوې
اذان صبح به افق نجف پشتو 03:20:30 نوې
د شنبې د ورځې دعا پشتو 03:24:39 نوې
شرح خطبه شعبانیه 16 پشتو 03:30:00 نوې
همیشه دې زما سر او ستا قدم وی پشتو 04:00:00 نوې
دولس امام (امام صادق ع)9 پشتو 04:04:00 نوې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 04:30:00 نوې
پرومو پشتو 04:33:30 نوې
د روژې د هرې ورځ دعا 17 پشتو 04:34:00 نوې
سر زما سامان زما پشتو 04:34:00 نوې
عبادت (روژه) 21 پشتو 04:36:00 نوې
هر چی ووینی په سترګو روی د ستا پشتو 05:00:00 نوې
قرآنی کیسې 10 پشتو 05:05:00 نوې
آرم استیشن فارسی 05:30:00 نوې
قرآن فارسی 05:30:13 نوې
دعای فرج فارسی 05:40:13 نوې
کلیپ امام هادی فارسی 05:43:13 نوې
معرفی برنامه فارسی 05:45:24 نوې
برگی از تاریخ فارسی 05:46:24 نوې
آرم استیشن فارسی 05:56:24 نوې
مجله ادیان فارسی 05:56:37 نوې
آفتاب حکمت فارسی 06:01:37 نوې
قرآن العربية 06:11:37 نوې
رویش فارسی 06:26:02 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 06:27:02 نوې
معرفی برنامه فارسی 06:29:02 نوې
آرامش آسمانی فارسی 06:30:02 نوې
آرم استیشن فارسی 07:11:57 نوې
دعای افتتاح فارسی 07:12:10 نوې
چراغ راه فارسی 07:15:10 نوې
راه آفتاب فارسی 07:17:10 نوې
ادعیه رمضان فارسی 07:18:10 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 07:19:10 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 07:23:10 نوې
همگام با قران فارسی 07:26:38 نوې
محبت بر فرزند فارسی 07:27:38 نوې
معرفی برنامه فارسی 07:29:38 نوې
زیارت امین الله فارسی 07:30:38 نوې
آرم استیشن فارسی 07:49:18 نوې
سخن عشق فارسی 07:49:31 نوې
پیامبر رحمت فارسی 07:52:31 نوې
چراغ راه فارسی 07:56:01 نوې
حدیث بودن فارسی 07:58:01 نوې
معرفی برنامه فارسی 07:59:01 نوې
داستان هدایت فارسی 08:00:01 نوې
آرم استیشن فارسی 08:33:39 نوې
دعای افتتاح فارسی 08:33:52 نوې
نکته ها فارسی 08:36:52 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 08:37:52 نوې
معرفی برنامه فارسی 08:39:42 نوې
نسیم رمضان فارسی 08:40:42 نوې
آرم استیشن فارسی 09:35:42 نوې
مشق شب فارسی 09:35:55 نوې
توشه بر دوش فارسی 09:36:55 نوې
معرفی برنامه فارسی 09:39:55 نوې
بسوی بهشت فارسی 09:40:55 نوې
آرم استیشن فارسی 10:20:55 نوې
مجله ادیان فارسی 10:21:08 نوې
سخن عشق فارسی 10:26:08 نوې
معرفی برنامه فارسی 10:29:08 نوې
تفسیر سوره یس فارسی 10:30:08 نوې
آرم استیشن فارسی 10:59:16 نوې
آفتاب حکمت فارسی 10:59:29 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 11:07:29 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 11:09:40 نوې
چراغ راه فارسی 11:11:40 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 11:13:40 نوې
گاو بنی اسرائیل فارسی 11:15:40 نوې
راه آفتاب فارسی 11:22:57 نوې
شیعه می پرسد فارسی 11:23:57 نوې
آئینه فارسی 11:25:57 نوې
دعای فرج فارسی 11:27:01 نوې
CORAN Public 11:30:00 نوې
Azan Français 12:07:14 نوې
AU COEUR DE MOIS BENIT DU RAMADHAN Français 12:11:24 نوې
INVOCATION Français 12:37:24 نوې
MOIS BENIT D'ALLAH Français 12:56:02 نوې
INVOCATION RAMADHAN 30 Français 13:22:02 نوې
INVOCATION DE L'IFTITAH Français 13:23:05 نوې
ZIARAT CHAQUE JOUR Français 13:41:17 نوې
CORAN العربية 13:45:16 نوې
INVOCATION DE L'IFTITAH Français 14:01:08 نوې
Ashura pèlerinage Français 14:19:20 نوې
تلاوت پشتو 14:30:00 نوې
پرومو پشتو 14:36:00 نوې
ای زما د زړه ارامه راشه راشه پشتو 14:37:00 نوې
د روژې شرعی حکمونه 17 پشتو 14:40:00 نوې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 15:11:00 نوې
د یکشنبې د ورځې دعا پشتو 15:18:00 نوې
شرح خطبه شعبانیه 17 پشتو 15:30:00 نوې
سر زما سامان زما پشتو 16:00:00 نوې
اختلافی مسلې 21 پشتو 16:04:00 نوې
د روژې د هرې ورځ دعا 17 پشتو 16:30:00 نوې
عبادت (روژه) 22 پشتو 16:36:00 نوې
پرومو پشتو 16:57:30 نوې
ستا په مخ کی چې حساب د جمال نشته پشتو 17:00:00 نوې
قیامت او روځنې 23 پشتو 17:05:00 نوې
آرم استیشن فارسی 17:30:00 نوې
قرآن فارسی 17:30:13 نوې
دعای فرج فارسی 17:40:13 نوې
کلیپ امام هادی فارسی 17:43:13 نوې
معرفی برنامه فارسی 17:45:24 نوې
آرامش آسمانی فارسی 17:46:24 نوې
آرم استیشن فارسی 18:20:08 نوې
شیعه می پرسد فارسی 18:20:21 نوې
بیانات حضرت محمد(ص) فارسی 18:22:21 نوې
دنیا پرستی فارسی 18:22:57 نوې
همگام با قران فارسی 18:31:27 نوې
قرآن العربية 18:32:27 نوې
معرفی برنامه فارسی 18:47:53 نوې
داستان هدایت فارسی 18:48:53 نوې
آرم استیشن فارسی 19:18:49 نوې
قرآن فارسی 19:19:02 نوې
ربنا فارسی 19:28:02 نوې
اذان فارسی 19:32:20 نوې
دعای فرج فارسی 19:36:21 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 19:39:21 نوې
چراغ راه فارسی 19:41:21 نوې
باران فارسی 19:43:21 نوې
معرفی برنامه فارسی 19:44:21 نوې
بسوی بهشت فارسی 19:45:21 نوې
آرم استیشن فارسی 20:25:21 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 20:25:34 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 20:27:34 نوې
معرفی برنامه فارسی 20:29:15 نوې
طلوع بندگی فارسی 20:30:15 نوې
آرم استیشن فارسی 20:46:18 نوې
چراغ راه فارسی 20:46:31 نوې
دعای افتتاح فارسی 20:48:31 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 20:51:59 نوې
سخن عشق فارسی 20:53:59 نوې
آئینه فارسی 20:56:59 نوې
قطره فارسی 20:58:00 نوې
معرفی برنامه فارسی 20:59:00 نوې
برگی از تاریخ فارسی 21:00:00 نوې
آرم استیشن فارسی 21:05:00 نوې
شیعه می پرسد فارسی 21:05:13 نوې
دعای افتتاح فارسی 21:07:13 نوې
حدیث امام هادی فارسی 21:09:56 نوې
راه آفتاب فارسی 21:10:56 نوې
آفتاب حکمت فارسی 21:11:56 نوې
چراغ راه فارسی 21:17:56 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 21:19:56 نوې
مجله ادیان فارسی 21:21:56 نوې
سخن عشق فارسی 21:26:56 نوې
معرفی برنامه فارسی 21:29:56 نوې
نسیم رمضان فارسی 21:30:56 نوې
آرم استیشن فارسی 22:25:56 نوې
عدالت علی فارسی 22:26:09 نوې
معرفی برنامه فارسی 22:29:09 نوې
تفسیر سوره یس فارسی 22:30:09 نوې
آرم استیشن فارسی 22:59:52 نوې
زیارت امین الله فارسی 23:00:05 نوې
قطره فارسی 23:21:33 نوې
همگام با قران فارسی 23:22:33 نوې
نکته ها فارسی 23:23:33 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 23:24:33 نوې
دعای فرج فارسی 23:27:33 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت