ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
arm Public 00:00:00 نوې
Imam Hosein Français 00:00:25 نوې
ziyaret Français 00:17:04 نوې
clip Français 00:19:26 نوې
doa Français 00:26:56 نوې
clip Français 00:30:48 نوې
ziyaret Français 00:37:47 نوې
arm Public 00:47:08 نوې
la même rassurante Français 00:47:33 نوې
ziyaret Français 01:03:50 نوې
doa Français 01:05:52 نوې
arm Public 01:10:52 نوې
clip Français 01:11:17 نوې
ziyaret ashora Français 01:17:18 نوې
-------------- Public 01:30:00 نوې
کردی Public 01:30:00 نوې
-------------- Public 03:30:00 نوې
تلاوت 2 پشتو 03:30:00 نوې
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره30 پشتو 03:40:00 نوې
ذوالجناح راغلو زین خالی لوری پشتو 04:10:29 نوې
تاریخ کربلا 6 پشتو 04:15:00 نوې
حدیث عشق (نقش زنان در کربلا) 25 پشتو 04:46:00 نوې
اذان صبح به افق نجف پشتو 05:10:19 نوې
نماز صبح کربلا پشتو 05:15:00 نوې
دعای فرج پشتو 05:20:00 نوې
د سه شنبې د ورځې دعا پشتو 05:25:29 نوې
آرم استیشن Public 05:30:00 نوې
قرآن فارسی 05:30:24 نوې
آرم استیشن Public 05:40:24 نوې
دعای فرج فارسی 05:40:49 نوې
آرم استیشن Public 05:43:49 نوې
کلیپ امام هادی (ع) فارسی 05:44:14 نوې
آرم استیشن Public 05:47:40 نوې
کلیپ فارسی 05:48:05 نوې
زیارت امین الله فارسی 05:50:46 نوې
آرم استیشن Public 06:30:02 نوې
گوهر اشک فارسی 06:30:27 نوې
آرم استیشن Public 07:06:06 نوې
کلیپ فارسی 07:06:31 نوې
نکته ها فارسی 07:12:06 نوې
گوشواره عرش فارسی 07:13:06 نوې
کلیپ فارسی 07:17:06 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 07:20:29 نوې
چراغ راه فارسی 07:27:29 نوې
آرم استیشن Public 07:29:29 نوې
حدیث عشق فارسی 07:29:54 نوې
آرم استیشن Public 08:23:54 نوې
کلیپ فارسی 08:24:19 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 08:26:52 نوې
آرم استیشن Public 08:28:52 نوې
جای پای دوست فارسی 08:29:17 نوې
آرم استیشن Public 09:29:08 نوې
پیام آور کربلا فارسی 09:29:33 نوې
آرم استیشن Public 09:45:33 نوې
یاران باوفا فارسی 09:45:58 نوې
آرم استیشن Public 10:14:32 نوې
کلیپ فارسی 10:14:57 نوې
من تو انتظار فارسی 10:17:29 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 10:19:29 نوې
کلیپ فارسی 10:21:29 نوې
گوشواره عرش فارسی 10:25:48 نوې
شیعه می پرسد فارسی 10:27:55 نوې
آرم استیشن Public 10:29:55 نوې
مستند پیاده روی اربعین فارسی 10:30:20 نوې
آرم استیشن Public 10:58:57 نوې
کلیپ فارسی 10:59:22 نوې
آرم استیشن Public 11:01:06 نوې
پیام های عاشورایی فارسی 11:01:31 نوې
دعای فرج فارسی 11:27:42 نوې
CORAN Public 11:30:00 نوې
Azan Français 11:49:34 نوې
ferej doa Français 11:53:44 نوې
arm Public 11:55:30 نوې
clip Français 11:55:54 نوې
arm Public 12:01:04 نوې
Imam Hosein Français 12:01:29 نوې
ziyaret Français 12:18:08 نوې
clip Français 12:20:30 نوې
doa Français 12:28:00 نوې
clip Français 12:31:52 نوې
ziyaret Français 12:38:51 نوې
arm Public 12:47:08 نوې
la même rassurante Français 12:47:33 نوې
ziyaret Français 13:03:50 نوې
doa Français 13:05:52 نوې
arm Public 13:10:52 نوې
clip Français 13:11:17 نوې
ziyaret ashora Français 13:17:18 نوې
-------------- Public 13:30:00 نوې
کردی Public 13:30:00 نوې
تلاوت 3 پشتو 15:30:00 نوې
-------------- Public 15:30:00 نوې
دعای روز چهار شنبه پشتو 15:39:51 نوې
د کربلا انقلاب د اهل سنتو له نظره31 پشتو 15:45:26 نوې
ژڼې زوی د چا مړ مه شه پشتو 16:16:11 نوې
حدیث عشق (فضایل امام حسین(ع) 1 پشتو 16:19:46 نوې
نن به ویاره خور کوی پشتو 16:39:46 نوې
حدیث عشق (خطبه بی بی ام کلثوم) 18 پشتو 16:45:30 نوې
اذان مغرب پشتو 17:17:56 نوې
دعای روز چهار شنبه پشتو 17:21:56 نوې
په هغه ساعت ډېر ډېر حسین وژړیدلو پشتو 17:27:31 نوې
آرم استیشن Public 17:30:00 نوې
قرآن فارسی 17:30:24 نوې
آرم استیشن Public 17:40:24 نوې
دعای فرج فارسی 17:40:49 نوې
آرم استیشن Public 17:43:49 نوې
کلیپ امام هادی (ع) فارسی 17:44:14 نوې
آرم استیشن Public 17:47:16 نوې
کلیپ فارسی 17:47:41 نوې
آرم استیشن Public 17:51:15 نوې
زیارت وارث فارسی 17:51:40 نوې
آرم استیشن Public 18:20:01 نوې
کلیپ فارسی 18:20:26 نوې
گوشواره عرش فارسی 18:23:49 نوې
چراغ راه فارسی 18:25:50 نوې
کلیپ فارسی 18:27:50 نوې
آرم استیشن Public 18:30:21 نوې
گوهر اشک فارسی 18:30:46 نوې
آرم استیشن Public 19:22:00 نوې
کلیپ فارسی 19:22:25 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 19:24:30 نوې
آرم استیشن Public 19:29:30 نوې
حدیث عشق فارسی 19:29:55 نوې
آرم استیشن Public 20:15:50 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 20:16:15 نوې
کلیپ فارسی 20:18:15 نوې
سخن عشق فارسی 20:20:40 نوې
کلیپ فارسی 20:23:40 نوې
آرم استیشن Public 20:29:15 نوې
هشتمین پناه فارسی 20:29:40 نوې
آرم استیشن Public 22:12:40 نوې
پیام آور کربلا فارسی 22:13:05 نوې
آرم استیشن Public 22:29:05 نوې
پیام های عاشورایی فارسی 22:29:30 نوې
آرم استیشن Public 22:57:50 نوې
کلیپ فارسی 22:58:15 نوې
توشه بر دوش فارسی 22:59:59 نوې
پیامهای کربلا فارسی 23:02:59 نوې
آرم استیشن Public 23:20:29 نوې
کلیپ فارسی 23:21:35 نوې
شیعه می پرسد فارسی 23:24:00 نوې
مشق شب فارسی 23:26:00 نوې
دعای فرج فارسی 23:27:00 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت