ډېر زر...


اللّهُمَّ صَلِّ عَلي فاطمةَ و اَبيها و بَعلِِها وَ بَنيها وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فيها

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Islamic Morals English 10:10:00 نوې
Qest for the truth English 10:35:00 نوې
A Closer Look into the Glorious Book English 11:00:00 نوې
One Life One Book English 11:25:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
هر چی ووینی په سترګو روی د ستا پشتو 16:07:00 نوې
نبوت 7 پشتو 16:11:00 نوې
د جمعې د ورځې دعا پشتو 16:30:00 نوې
چې مې مینه خدای په تا باندې پشتو 16:36:00 نوې
اهلبیت(ع) د قران له نظره 19 پشتو 16:40:00 نوې
ای زما د زړه ارامه راشه راشه پشتو 17:05:00 نوې
د معصومینو سیرت12 پشتو 17:35:00 نوې
پرومو پشتو 17:55:00 نوې
پرومو پشتو 17:55:00 نوې
بزرګه لور یی فاطمه ده پشتو 17:58:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
ندای حق فارسی 19:12:00 نوې
آئینه فارسی 19:42:00 نوې
خانواده موفق فارسی 19:44:00 نوې
آفتاب حکمت فارسی 20:24:00 نوې
کنج سعادت فارسی 20:26:00 نوې
من تو انتظار فارسی 20:56:00 نوې
گناه شناسی فارسی 20:58:00 نوې
le livre dallah vous parle Français 21:00:00 نوې
مهربانا فارسی 21:18:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
les 14 lumieres Français 22:00:00 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت