ډېر زر...


اللّهُمَّ صَلِّ عَلي فاطمةَ و اَبيها و بَعلِِها وَ بَنيها وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فيها

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Islamic Morals English 10:10:00 نوې
Campuk speaches English 10:35:00 نوې
Ilmul Kalam English 11:20:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
عقیدتی پوښتنې10 پشتو 16:05:00 نوې
شادابه تر قیامته دی ګلزار د محمد پشتو 16:20:00 نوې
عقیدتی پوښتنې10 پشتو 16:23:00 نوې
دعای روز چهار شنبه پشتو 16:45:00 نوې
که پکار د دې د خدای پیژنګولی پشتو 17:15:00 نوې
د سوره کوثر تفسیر8 پشتو 17:20:00 نوې
د امام مهدی نړیوال حکومت15 پشتو 17:35:00 نوې
مناجات امیرالمؤمنین پشتو 17:40:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
رعد فارسی 19:10:00 نوې
راه آفتاب فارسی 19:12:00 نوې
تربیت در پرتو وحی فارسی 19:14:00 نوې
چراغ راه فارسی 19:44:00 نوې
درسهای آسمانی فارسی 19:46:00 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 20:16:00 نوې
گزارشگران وحی فارسی 20:18:00 نوې
انسان و سرنوشت فارسی 20:36:00 نوې
les 14 lumieres Français 21:00:00 نوې
مسیحیت در ترازوی تاریخ فارسی 21:06:00 نوې
مائده آسمانی فارسی 21:19:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
Les dogmes de lislam Français 22:00:00 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت