ډېر زر...


السَلام عَليک يا إمام الهادي عَليه‌السَلام

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
One Nation English 10:10:00 نوې
A Closer Look into the Glorious Book English 10:25:00 نوې
Self Building English 10:35:00 نوې
One Life One Book English 11:05:00 نوې
Call upon Him English 11:35:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
شرعی حکمونه20 پشتو 16:10:00 نوې
د دوشنبې د ورځې دعا پشتو 16:33:00 نوې
اصول دین (امامت) 5 پشتو 16:40:00 نوې
سر زما سامان زما پشتو 17:05:00 نوې
قیامت او روځنې 2 پشتو 17:10:00 نوې
همیشه دې زما سر او ستا قدم وی پشتو 17:30:00 نوې
چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه پشتو 17:35:00 نوې
امام حسن 10 پشتو 17:40:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:13:00 نوې
قران و کتاب مقدس فارسی 19:43:00 نوې
نهج البلاغه فارسی 20:13:00 نوې
سراب باور فارسی 20:15:00 نوې
آیات ولایت فارسی 20:55:00 نوې
انسانم آرزوست فارسی 20:57:00 نوې
Histoire de lislam Français 21:00:00 نوې
شیعه می پرسد فارسی 21:19:00 نوې
le livre dallah vous parle Français 22:00:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت