ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
moradiane sorkhi Français 00:00:00 نوې
Palmer prier Alakhlaq Français 00:28:48 نوې
Shakir al-Akhlaq Français 00:47:26 نوې
Ashura pèlerinage Français 01:13:05 نوې
Faraj prière Français 01:26:21 نوې
-------------- Public 01:30:00 نوې
انگلیسی Public 01:30:00 نوې
تلاوت پشتو 02:30:00 نوې
-------------- Public 02:30:00 نوې
ستا د غم ژړا د سترګو پشتو 02:37:00 نوې
د بی بی زهرا مقام1 پشتو 02:41:00 نوې
سر زما سامان زما پشتو 03:10:00 نوې
د سوره کوثر تفسیر2 پشتو 03:20:00 نوې
اذان صبح به افق نجف پشتو 03:45:17 نوې
نماز صبح کربلا پشتو 03:50:00 نوې
د پنجشنبې د ورځې دعا پشتو 03:58:00 نوې
لوی ګناهون17 پشتو 04:05:00 نوې
مناجات امیرالمؤمنین پشتو 04:25:00 نوې
بې رنګه بهار دی وچ د زړه پشتو 04:45:00 نوې
ملغرې2 پشتو 04:55:00 نوې
ما ته حسین د کربلا یاد شی پشتو 05:15:00 نوې
قرآن فارسی 05:30:00 نوې
تفسیر سوره لقمان فارسی 05:40:00 نوې
غبار روبی فارسی 06:06:13 نوې
آفتاب حکمت فارسی 06:08:20 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 06:14:20 نوې
من تو انتظار فارسی 06:16:31 نوې
سخن عشق فارسی 06:18:31 نوې
شیعه می پرسد فارسی 06:21:31 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 06:23:31 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 06:35:31 نوې
پیامبر رحمت فارسی 06:37:31 نوې
مشق شب فارسی 06:41:01 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 06:42:01 نوې
باران فارسی 06:44:01 نوې
در مسیر رستگاری فارسی 06:45:01 نوې
غبار روبی فارسی 07:10:22 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 07:12:29 نوې
راه آفتاب فارسی 07:14:29 نوې
چراغ راه فارسی 07:15:29 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 07:17:29 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 07:20:57 نوې
مجله ادیان فارسی 07:22:57 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 07:27:57 نوې
انسان و جاودانگی فارسی 07:29:57 نوې
غبار روبی فارسی 08:05:55 نوې
قصه یونس پیامبر فارسی 08:08:02 نوې
راه آفتاب فارسی 08:19:59 نوې
آفتاب حکمت فارسی 08:20:59 نوې
بیان فارسی 08:23:59 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 08:24:34 نوې
چراغ راه فارسی 08:26:34 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 08:28:34 نوې
زنان محور تربیت فارسی 08:30:34 نوې
غبار روبی فارسی 09:09:13 نوې
اعتقاد نامه فارسی 09:11:20 نوې
غبار روبی فارسی 09:22:11 نوې
آفتاب حکمت فارسی 09:24:18 نوې
من تو انتظار فارسی 09:27:18 نوې
نکته ها فارسی 09:29:18 نوې
ندای حق فارسی 09:30:18 نوې
غبار روبی فارسی 10:04:00 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 10:06:07 نوې
حدیث بودن فارسی 10:11:07 نوې
عدالت علی فارسی 10:12:07 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 10:15:07 نوې
چراغ راه فارسی 10:27:07 نوې
راه آفتاب فارسی 10:29:07 نوې
باور و پرسش فارسی 10:30:07 نوې
غبار روبی فارسی 10:48:09 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 10:50:16 نوې
زیارت امین الله فارسی 11:02:16 نوې
هفتاد دینار حلال فارسی 11:23:44 نوې
مشق شب فارسی 11:26:44 نوې
دعای فرج فارسی 11:27:44 نوې
CORAN Public 11:30:00 نوې
Azan Français 12:09:09 نوې
moradiane sorkhi Français 12:13:19 نوې
Palmer prier Alakhlaq Français 12:42:07 نوې
Shakir al-Akhlaq Français 13:00:45 نوې
Faraj prière Français 13:26:24 نوې
-------------- Public 13:30:00 نوې
انگلیسی Public 13:30:00 نوې
تلاوت پشتو 14:30:00 نوې
-------------- Public 14:30:00 نوې
د جهان دولس امام دی پشتو 14:37:00 نوې
د اولاد تربیت 1 پشتو 14:40:00 نوې
د پنجشنبې د ورځې دعا پشتو 15:11:00 نوې
یاد په یاسین او طه یې یا رسول الله پشتو 15:18:00 نوې
دولس امام (امام صادق ع)2 پشتو 15:30:00 نوې
د جهان دولس امام دی پشتو 16:00:00 نوې
اصول دین امامت 27 پشتو 16:04:00 نوې
هر چی ووینی په سترګو روی د ستا پشتو 16:30:00 نوې
قران د ماشومانو لپاره 1 پشتو 16:36:00 نوې
دعای کمیل پشتو 17:00:00 نوې
قرآن فارسی 17:30:00 نوې
تفسیر سوره لقمان فارسی 17:40:00 نوې
غبار روبی فارسی 18:04:55 نوې
راه آفتاب فارسی 18:07:02 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 18:08:02 نوې
Reportaj Farsi.mp4 Public 18:10:02 نوې
چراغ راه فارسی 18:17:46 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 18:19:46 نوې
آئینه فارسی 18:31:46 نوې
مشق شب فارسی 18:33:02 نوې
حق کارگر فارسی 18:34:02 نوې
در مسیر رستگاری فارسی 18:36:02 نوې
غبار روبی فارسی 19:01:18 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 19:03:25 نوې
قرآن فارسی 19:15:25 نوې
اذان فارسی 19:20:37 نوې
دعای فرج فارسی 19:25:47 نوې
آفتاب حکمت فارسی 19:28:47 نوې
صحیفه سجادیه فارسی 19:31:47 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 19:35:15 نوې
چراغ راه فارسی 19:37:15 نوې
قطره فارسی 19:39:15 نوې
بسوی بهشت فارسی 19:40:15 نوې
غبار روبی فارسی 20:20:15 نوې
دعای کمیل فارسی 20:22:22 نوې
قطره فارسی 21:16:31 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 21:17:31 نوې
انفاق نان و نمک فارسی 21:24:31 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 21:28:31 نوې
ندای حق فارسی 21:30:31 نوې
غبار روبی فارسی 22:01:04 نوې
چراغ راه فارسی 22:03:11 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 22:05:11 نوې
سخن عشق فارسی 22:07:11 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 22:10:11 نوې
همگام با قران فارسی 22:22:11 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 22:23:11 نوې
مجله ادیان فارسی 22:26:11 نوې
باور و پرسش فارسی 22:31:11 نوې
غبار روبی فارسی 22:48:52 نوې
مواضع دوگانه ی وهابیت فارسی 22:50:59 نوې
زیارت امین الله فارسی 23:02:59 نوې
هفتاد دینار حلال فارسی 23:24:27 نوې
دعای فرج فارسی 23:27:27 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت