ډېر زر...


اللّهُمَّ صَلِّ عَلي فاطمةَ و اَبيها و بَعلِِها وَ بَنيها وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فيها

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Tafseer of the Holy Quran English 10:10:00 نوې
A Closer Look into the Glorious Book English 10:30:00 نوې
Self Building English 10:55:00 نوې
One Life One Book English 11:20:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
العجل العجل زر راشه امام پشتو 16:05:00 نوې
شرعی حکمونه13 پشتو 16:10:00 نوې
د دوشنبې د ورځې دعا پشتو 16:33:00 نوې
د لمانځه فضیلت 11 پشتو 16:40:00 نوې
سر زما سامان زما پشتو 17:05:00 نوې
اسلامی کیسې13 پشتو 17:10:00 نوې
همیشه دې زما سر او ستا قدم وی پشتو 17:30:00 نوې
چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه پشتو 17:35:00 نوې
امام حسن 3 پشتو 17:40:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
قران و کتاب مقدس فارسی 19:12:00 نوې
آفتاب حکمت فارسی 19:42:00 نوې
سراب باور فارسی 19:44:00 نوې
مجله ادیان فارسی 20:24:00 نوې
از مسیح تا مسیحیت فارسی 20:29:00 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 20:49:00 نوې
انسانم آرزوست فارسی 20:51:00 نوې
امامت در قران فارسی 21:11:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت