ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
ziyaret Français 00:00:00 نوې
loi islamique Français 00:02:13 نوې
doa Français 00:31:31 نوې
ziyaret Français 00:35:42 نوې
Histoire de l'islam Français 00:48:28 نوې
monajat Français 01:16:49 نوې
ziyaret Français 01:26:10 نوې
-------------- Public 01:30:00 نوې
کردی Public 01:30:00 نوې
-------------- Public 03:30:00 نوې
تلاوت پشتو 03:30:00 نوې
نفش اخلاق در سیره اهلبیت ع7 پشتو 03:34:42 نوې
د یکشنبې د ورځې دعا پشتو 03:54:42 نوې
د هدایت څراغ (حسنین) 26 پشتو 03:58:55 نوې
شاعر اهلبیت ع وصال استاد6 پشتو 04:20:55 نوې
قرآنی کیسې9 پشتو 04:26:48 نوې
د بی بی زینب زوکړه (ولادت)1 پشتو 04:41:48 نوې
العجل العجل زر راشه امام پشتو 05:11:51 نوې
د یکشنبې د ورځې دعا پشتو 05:21:18 نوې
اذان صبح به افق نجف پشتو 05:25:26 نوې
آرم استیشن فارسی 05:30:00 نوې
قرآن فارسی 05:30:20 نوې
آرم استیشن فارسی 05:40:20 نوې
دعای فرج فارسی 05:40:36 نوې
آرم استیشن فارسی 05:43:36 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 05:43:45 نوې
کلیپ امام هادی (ع) فارسی 05:45:45 نوې
آرم استیشن فارسی 05:49:11 نوې
زیارت امین الله فارسی 05:49:25 نوې
آرم استیشن فارسی 06:30:53 نوې
یاد محبوب فارسی 06:31:02 نوې
کلیپ فارسی 06:36:09 نوې
شیعه می پرسد فارسی 06:38:23 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 06:40:23 نوې
سخن عشق فارسی 06:42:23 نوې
آرم استیشن فارسی 06:45:23 نوې
ولادت حضرت زینب (س) فارسی 06:45:37 نوې
کلیپ(مداحی) فارسی 07:07:01 نوې
آرم استیشن فارسی 07:17:41 نوې
آفتاب حکمت فارسی 07:17:57 نوې
احادیث فارسی 07:24:57 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 07:25:23 نوې
سخن عشق فارسی 07:27:23 نوې
آرم استیشن فارسی 07:30:23 نوې
پلاک دهم فارسی 07:30:37 نوې
آرم استیشن فارسی 08:05:37 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 08:05:57 نوې
بیانات حضرت محمد(ص) فارسی 08:07:57 نوې
12درهم - برکت فارسی 08:08:31 نوې
آرم استیشن فارسی 08:14:21 نوې
سخن عشق فارسی 08:14:30 نوې
بیان فارسی 08:17:30 نوې
Reportaj Farsi.mp4 Public 08:18:04 نوې
احادیث فارسی 08:25:48 نوې
کلیپ فارسی 08:26:14 نوې
شیعه می پرسد فارسی 08:28:28 نوې
آرم استیشن فارسی 08:30:28 نوې
حبیبه خدا فارسی 08:30:37 نوې
آرم استیشن فارسی 09:41:24 نوې
آئینه فارسی 09:41:44 نوې
یاد محبوب فارسی 09:42:32 نوې
احادیث فارسی 09:49:11 نوې
مجله ادیان فارسی 09:49:34 نوې
آرم استیشن فارسی 09:54:34 نوې
قران و کتاب مقدس فارسی 09:54:43 نوې
آرم استیشن فارسی 10:27:08 نوې
کلیپ فارسی 10:27:24 نوې
قطره فارسی 10:29:26 نوې
آفتاب حکمت فارسی 10:30:26 نوې
رویش فارسی 10:35:26 نوې
سخن عشق فارسی 10:36:26 نوې
آرم استیشن فارسی 10:39:26 نوې
تمثیل های قران فارسی 10:39:42 نوې
آرم استیشن فارسی 10:57:54 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 10:58:10 نوې
Reportaj Farsi.mp4 Public 11:00:10 نوې
آرم استیشن فارسی 11:07:54 نوې
انفاق نان و نمک فارسی 11:08:03 نوې
آرم استیشن فارسی 11:12:03 نوې
حدیث بودن فارسی 11:12:11 نوې
مناجات حضرت علی در مسجد کوفه فارسی 11:13:11 نوې
دعای فرج فارسی 11:27:11 نوې
CORAN Public 11:30:00 نوې
Azan Français 12:16:52 نوې
ferej doa Français 12:21:02 نوې
ziyaret Français 12:22:48 نوې
loi islamique Français 12:25:01 نوې
doa Français 12:54:19 نوې
Histoire de l'islam Français 12:58:30 نوې
ziyaret Français 13:26:51 نوې
-------------- Public 13:30:00 نوې
کردی Public 13:30:00 نوې
-------------- Public 15:30:00 نوې
تلاوت پشتو 15:30:00 نوې
د یکشنبې د ورځې دعا پشتو 15:36:32 نوې
اسلامی کیسې8 پشتو 15:42:52 نوې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 16:02:52 نوې
جنګ موته پشتو 16:12:34 نوې
شاعر اهلبیت ع وصال استاد2 پشتو 16:40:07 نوې
د بی بی زینب زوکړه (ولادت)2 پشتو 16:50:51 نوې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 17:20:54 نوې
آرم استیشن فارسی 17:30:00 نوې
قرآن فارسی 17:30:06 نوې
دعای فرج فارسی 17:40:06 نوې
کلیپ امام هادی (ع) فارسی 17:43:06 نوې
بیانات حضرت محمد(ص) فارسی 17:45:49 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 17:46:24 نوې
یاد محبوب فارسی 17:48:24 نوې
قرآن فارسی 17:59:33 نوې
اذان فارسی 18:05:16 نوې
دعای فرج العربية 18:11:31 نوې
زیارت امین الله فارسی 18:14:57 نوې
آرم استیشن فارسی 18:34:32 نوې
کلیپ فارسی 18:34:52 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 18:36:54 نوې
آرم استیشن فارسی 18:44:54 نوې
تفسیر قرآن فارسی 18:45:00 نوې
آرم استیشن فارسی 19:19:23 نوې
کلیپ فارسی 19:19:39 نوې
آرم استیشن فارسی 19:21:53 نوې
قطره فارسی 19:22:09 نوې
آفتاب حکمت فارسی 19:23:09 نوې
آئینه فارسی 19:28:09 نوې
آرم استیشن فارسی 19:29:14 نوې
عطر زندگی فارسی 19:29:30 نوې
آرم استیشن فارسی 21:02:51 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 21:03:00 نوې
کلیپ فارسی 21:08:00 نوې
بیانات حضرت محمد(ص) فارسی 21:10:02 نوې
یاد محبوب فارسی 21:10:38 نوې
آرم استیشن فارسی 21:14:24 نوې
قران و کتاب مقدس فارسی 21:14:30 نوې
آرم استیشن فارسی 21:48:26 نوې
مجله ادیان فارسی 21:48:32 نوې
حدیث بودن فارسی 21:53:32 نوې
آفتاب حکمت فارسی 21:54:32 نوې
فکر پلید فارسی 21:58:32 نوې
آرم استیشن فارسی 22:07:32 نوې
گناه شناسی فارسی 22:07:38 نوې
آرم استیشن فارسی 22:24:19 نوې
کلیپ فارسی 22:24:39 نوې
احادیث فارسی 22:26:53 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 22:27:16 نوې
شیعه می پرسد فارسی 22:28:16 نوې
چراغ راه فارسی 22:30:16 نوې
آرم استیشن فارسی 22:32:16 نوې
توسل فارسی 22:32:32 نوې
آرم استیشن فارسی 22:53:11 نوې
Reportaj Farsi.mp4 Public 22:53:25 نوې
سخن عشق فارسی 23:01:09 نوې
آرم استیشن فارسی 23:04:09 نوې
فکر پلید فارسی 23:04:18 نوې
آرم استیشن فارسی 23:13:18 نوې
احادیث فارسی 23:13:26 نوې
مناجات حضرت علی در مسجد کوفه فارسی 23:13:49 نوې
دعای فرج فارسی 23:27:49 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت