ډېر زر...


السَلام عَليک يا إمام الهادي عَليه‌السَلام

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Islamic Morals English 10:10:00 نوې
A Closer Look into the Glorious Book English 10:30:00 نوې
Importance of Knowledge in Islam English 10:40:00 نوې
One Life One Book English 11:10:00 نوې
Islamic Rights English 11:36:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
هر چی ووینی په سترګو روی د ستا پشتو 16:07:00 نوې
شرح زیارت امین الله8 پشتو 16:11:00 نوې
د جمعې د ورځې دعا پشتو 16:30:00 نوې
چې مې مینه خدای په تا باندې پشتو 16:36:00 نوې
اهلبیت(ع) د قران له نظره 28 پشتو 16:40:00 نوې
ای زما د زړه ارامه راشه راشه پشتو 17:05:00 نوې
د بی بی زهرا مقام9 پشتو 17:13:00 نوې
د معصومینو سیرت21 پشتو 17:40:00 نوې
بزرګه لور یی فاطمه ده پشتو 17:58:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
همایش غدیر فارسی 19:13:00 نوې
قران و کتاب مقدس فارسی 19:43:00 نوې
نهج البلاغه فارسی 20:13:00 نوې
سراب باور فارسی 20:15:00 نوې
آیات ولایت فارسی 20:55:00 نوې
انسانم آرزوست فارسی 20:57:00 نوې
le livre dallah vous parle Français 21:00:00 نوې
شیعه می پرسد فارسی 21:19:00 نوې
les 14 lumieres Français 22:00:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت