ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Islam and life English 10:10:00 نوې
Islamic Life Style English 11:00:00 نوې
Islamic Rights English 11:30:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 بيا ځلې
ای زما د زړه ارامه راشه راشه پشتو 16:07:00 بيا ځلې
اسلامی اخلاق(د روح تربیت)3 پشتو 16:13:00 بيا ځلې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 16:35:00 بيا ځلې
د یکشنبې د ورځې دعا پشتو 16:40:00 بيا ځلې
قیامت او روځنې 8 پشتو 16:47:00 بيا ځلې
محمد علی اشرف د کون مکان دی پشتو 17:05:00 بيا ځلې
د معصومینو سیرت29 پشتو 17:10:00 بيا ځلې
سر زما سامان زما پشتو 17:30:00 بيا ځلې
اصول دین (نبوت) 33 پشتو 17:35:00 بيا ځلې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
تیزر جای پای دوست فارسی 19:13:00 نوې
خانواده فارسی 19:14:49 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 19:59:50 نوې
حقوق زن فارسی 20:00:56 نوې
بیان فارسی 20:29:53 نوې
مسیحیت در گذر تاریخ فارسی 20:30:27 نوې
آفتاب حکمت فارسی 20:57:00 نوې
شرح خطبه فدکیه فارسی 20:59:00 نوې
Ahkam islam Français 21:00:00 نوې
من تو انتظار فارسی 21:13:41 نوې
پیامهای جاودان فارسی 21:15:41 نوې
Histoire de lislam Français 22:00:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت