ډېر زر...


اللّهُمَّ صَلِّ عَلي فاطمةَ و اَبيها و بَعلِِها وَ بَنيها وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فيها

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Guidance from Quran English 10:10:00 نوې
Wise Words- Ramadhan Special English 10:46:00 نوې
Ruling of Fasting English 11:25:00 نوې
Leadership in Islam English 11:45:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
شرح خطبه شعبانیه 19 پشتو 16:06:32 نوې
بزرګه لور یی فاطمه ده پشتو 16:30:00 نوې
د سه شنبې د ورځې دعا پشتو 16:35:00 نوې
سر زما سامان زما پشتو 16:40:00 نوې
د روژې شرعی حکمونه23 پشتو 16:45:00 نوې
سنن نبی (ص)10 پشتو 17:20:00 نوې
العجل العجل زر راشه امام پشتو 17:30:00 نوې
دعای روز 23 پشتو 17:33:00 نوې
د روژې حکمونه 11 پشتو 17:40:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای روزانه ماه رمضان فارسی 19:10:00 نوې
اسماء الله فارسی 19:12:00 نوې
ماه بزرگ خدا فارسی 19:14:00 نوې
آفتاب حکمت فارسی 20:05:00 نوې
سلامتی از نظر اسلام و طب سنتی فارسی 20:07:00 نوې
اعلام قران فارسی 20:37:00 نوې
راه سعادت فارسی 20:39:00 نوې
راه آفتاب فارسی 20:51:00 نوې
انسانم آرزوست فارسی 20:53:00 نوې
RAMADHAN (mois benit d'ALLAH) Français 21:00:00 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 21:15:00 نوې
داستان حضرت یوسف فارسی 21:16:00 نوې
dua ramadhan Français 21:30:00 نوې
Makarem Akhlagh Français 22:00:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت