ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Eid Special English 10:10:00 نوې
The Living Saviour English 10:30:00 نوې
Islamic Practical Laws English 11:00:00 نوې
Ilmul Kalam English 11:30:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 بيا ځلې
څنګه رڼا راغله د دنیا په مخ پشتو 16:05:00 بيا ځلې
قرآنی کیسې 5 پشتو 16:06:32 بيا ځلې
العجل العجل زر راشه امام پشتو 16:23:00 بيا ځلې
د شنبې د ورځې دعا پشتو 16:36:00 بيا ځلې
د مسلمانانو مشترکې عقیدې 9 پشتو 16:40:00 بيا ځلې
همیشه دې زما سر او ستا قدم وی پشتو 17:00:00 بيا ځلې
دولس امام (امام صادق ع)5 پشتو 17:10:00 بيا ځلې
ته خالق د ټول جهان یې یا الله پشتو 17:30:00 بيا ځلې
اصول دین امامت 17 پشتو 17:40:00 بيا ځلې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
خانواده فارسی 19:13:00 نوې
نشان صبح سپید فارسی 19:57:01 نوې
ریشه پاک فارسی 19:58:22 نوې
آیه های انتظار فارسی 20:35:21 نوې
گلشن نیاز فارسی 20:37:18 نوې
قطره فارسی 20:52:57 نوې
یک ماه تا ماه خدا فارسی 20:53:57 نوې
mahdaviyat Français 21:00:00 نوې
حدیث بودن فارسی 21:17:52 نوې
کیمیای سعادت فارسی 21:18:52 نوې
پیمان روشن فارسی 21:47:00 نوې
Repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
Ahkam islam Français 22:00:00 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت