ډېر زر...


السَلام عَليک يا أباعبدالله الحسين علية السلام

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
The Great Sorrow English 10:10:00 نوې
Muslim youth in the West English 10:30:00 نوې
A Closer Look into the Glorious Book English 11:00:00 نوې
Avant Garde Persona English 11:20:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
منهال عرض که یا امام ظلمونه ډېر وو پشتو 16:05:00 نوې
د کربلا په پیښه کښې د ښځو رول18 پشتو 16:10:00 نوې
د دوشنبې د ورځې دعا پشتو 16:33:00 نوې
ظالمه مه یې زیروه د مرتضی بچی دی پشتو 17:00:00 نوې
د کربلا ځلنده ستوری20 پشتو 17:05:00 نوې
اوسه ځایه لږ په خاوره تلل زده که پشتو 17:10:00 نوې
سلام یا حسین لبیک یا حسین پشتو 17:30:00 نوې
د کربلا په پیښه کښې د ښځو رول19 پشتو 17:40:00 نوې
ځی بندیوانه دی کربلا نه پشتو 17:45:00 نوې
د کربلا په پیښه کښې د ښځو رول20 پشتو 17:50:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
پیامهای کربلا فارسی 19:13:00 نوې
گفتار های پیامبر فارسی 19:13:00 نوې
نسیم رحمت فارسی 19:25:30 نوې
کاروان پیاده فارسی 19:55:47 نوې
جهاد بانفس فارسی 19:57:47 نوې
خورشید فروزان طوس فارسی 19:58:41 نوې
با هشتمین خورشید فارسی 20:35:26 نوې
غریب مدینه فارسی 20:37:18 نوې
مهربانا فارسی 20:56:13 نوې
گفتارهای قرآنی فارسی 20:57:23 نوې
Histoire de lislam Français 21:00:00 نوې
ziyarat ashoura Français 21:45:00 نوې
le livre dallah vous parle Français 22:00:00 نوې
repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت