ډېر زر...


السَلام عَليک يا أباعبدالله الحسين علية السلام

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Lessons from Muharram English 10:10:00 نوې
Muharram Lectures English 11:20:00 نوې
تلاوت پشتو 16:00:00 نوې
کربلایان چی شام وطن ته ورسی کله پشتو 16:05:00 نوې
د عاشورا د پوښتنو ځوابونه 23 پشتو 16:10:00 نوې
د پنجشنبې د ورځې دعا پشتو 16:30:00 نوې
وا حسینه هیچا نۀ اوپیژاندلی پشتو 16:31:00 نوې
د کربلا تاریخ 2 پشتو 16:35:00 نوې
نن به ویاره خور کوی پشتو 17:00:00 نوې
د کربلا انقلاب د اهلسنتو له نظره 28 پشتو 17:36:00 نوې
شام په لیارې زی بندیانو کاروانونه پشتو 17:40:00 نوې
ځی بندیوانه دی کربلا نه پشتو 17:55:00 نوې
قرآن فارسی 19:00:00 نوې
دعای فرج فارسی 19:10:00 نوې
پیام های کربلا فارسی 19:13:00 نوې
گفتارهای پیامبر فارسی 19:31:25 نوې
خطبه حضرت زینب (س) فارسی 19:32:00 نوې
زنان تاریخ ساز در اسلام فارسی 19:51:30 نوې
جهاد با نفس فارسی 20:18:10 نوې
در مسیر رستگاری فارسی 20:19:46 نوې
دانش مایه حیات فارسی 20:49:49 نوې
نسیم رحمت فارسی 20:50:52 نوې
khanewadeh islam Français 21:00:00 نوې
گفتارهای قرآنی فارسی 21:28:26 نوې
ziyarat ashoura Français 21:45:00 نوې
Makarem Akhlagh Français 22:00:00 نوې
Repeat 1 Public 22:00:00 بيا ځلې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت