ډېر زر...


الّلهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

د خپريدو پروګرام As Najaf Time
پروګرام ژبه نجف حالت
Red Elsheba Français 00:00:00 نوې
Palmer prier Alakhlaq Français 00:25:06 نوې
mahdisme Français 00:43:44 نوې
Ashura pèlerinage Français 01:15:47 نوې
Faraj prière Français 01:29:03 نوې
-------------- Public 01:30:00 نوې
کردی Public 01:30:00 نوې
تلاوت 2 پشتو 03:30:00 نوې
-------------- Public 03:30:00 نوې
د هدایت څراغ 5 پشتو 03:40:00 نوې
د سه شنبې د ورځې دعا پشتو 04:05:29 نوې
اذان صبح به افق نجف پشتو 04:15:44 نوې
نماز صبح کربلا پشتو 04:20:00 نوې
دعای فرج پشتو 04:27:00 نوې
قرآنی کیسې 20 پشتو 04:32:00 نوې
شاعر اهلبیت ع وصال استاد4 پشتو 05:00:00 نوې
قیامت او روځنې 30 پشتو 05:05:00 نوې
قرآن فارسی 05:30:00 نوې
آرم استیشن فارسی 05:40:00 نوې
دعای فرج فارسی 05:40:09 نوې
آرم استیشن فارسی 05:43:09 نوې
کلیپ امام هادی (ع) فارسی 05:43:25 نوې
آرم استیشن فارسی 05:46:08 نوې
تفسیر سوره یس فارسی 05:46:24 نوې
آرم استیشن فارسی 06:18:54 نوې
چراغ راه فارسی 06:19:14 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 06:21:14 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 06:23:14 نوې
مجله ادیان فارسی 06:25:14 نوې
دعای عهد فارسی 06:30:14 نوې
راه آفتاب فارسی 06:37:42 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 06:38:42 نوې
بیان فارسی 06:40:42 نوې
چراغ راه فارسی 06:41:17 نوې
محبت بر فرزند فارسی 06:43:17 نوې
شبنم هدایت فارسی 06:45:17 نوې
آرم استیشن فارسی 07:10:32 نوې
قطره فارسی 07:10:38 نوې
همگام با قران فارسی 07:11:38 نوې
چراغ راه فارسی 07:12:38 نوې
رویش فارسی 07:14:38 نوې
سخن عشق فارسی 07:15:38 نوې
امانت داری فارسی 07:18:38 نوې
من تو انتظار فارسی 07:23:30 نوې
آفتاب حکمت فارسی 07:25:30 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 07:28:30 نوې
جای پای دوست فارسی 07:30:30 نوې
آرم استیشن فارسی 08:06:29 نوې
آفتاب حکمت فارسی 08:06:37 نوې
من تو انتظار فارسی 08:10:37 نوې
سخن عشق فارسی 08:12:37 نوې
باران فارسی 08:15:37 نوې
معزه خام فارسی 08:16:37 نوې
نکته ها فارسی 08:20:37 نوې
شیعه می پرسد فارسی 08:21:37 نوې
راه آفتاب فارسی 08:23:37 نوې
بیان فارسی 08:24:37 نوې
مجله ادیان فارسی 08:25:12 نوې
کودک من فارسی 08:30:12 نوې
آرم استیشن فارسی 09:00:01 نوې
چراغ راه فارسی 09:00:21 نوې
آفتاب حکمت فارسی 09:02:21 نوې
شیعه می پرسد فارسی 09:05:21 نوې
مشق شب فارسی 09:07:21 نوې
چراغ راه فارسی 09:08:21 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 09:10:21 نوې
من تو انتظار فارسی 09:12:21 نوې
مجله ادیان فارسی 09:14:21 نوې
راه آفتاب فارسی 09:19:21 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 09:20:21 نوې
همگام با قران فارسی 09:27:21 نوې
آئینه فارسی 09:28:21 نوې
راه آفتاب فارسی 09:29:09 نوې
نقد و نظر فارسی 09:30:09 نوې
آرم استیشن فارسی 09:43:08 نوې
راه آفتاب فارسی 09:43:24 نوې
شیعه می پرسد فارسی 09:44:24 نوې
سخن عشق فارسی 09:46:24 نوې
زیارت امین الله فارسی 09:49:24 نوې
قطره فارسی 10:10:52 نوې
بیان فارسی 10:11:52 نوې
آفتاب حکمت فارسی 10:12:26 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 10:19:26 نوې
چراغ راه فارسی 10:21:26 نوې
باران فارسی 10:23:26 نوې
همگام با قران فارسی 10:24:26 نوې
عدالت علی فارسی 10:25:26 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 10:28:26 نوې
گلشن نیاز فارسی 10:30:26 نوې
آرم استیشن فارسی 10:44:29 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 10:44:46 نوې
من تو انتظار فارسی 10:46:46 نوې
باران فارسی 10:48:46 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 10:49:46 نوې
حدیث بودن فارسی 11:00:46 نوې
سخن عشق فارسی 11:01:46 نوې
انفاق نان و نمک فارسی 11:04:46 نوې
مناجات حضرت علی در مسجد کوفه فارسی 11:08:46 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 11:22:51 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 11:24:51 نوې
بیان فارسی 11:26:51 نوې
دعای فرج فارسی 11:27:25 نوې
CORAN Public 11:30:00 نوې
Azan Français 12:02:27 نوې
Red Elsheba Français 12:06:37 نوې
Ashura pèlerinage Français 12:31:43 نوې
mahdisme Français 12:44:59 نوې
Ashura pèlerinage Français 13:17:02 نوې
-------------- Public 13:30:00 نوې
کردی Public 13:30:00 نوې
تلاوت 3 پشتو 15:30:00 نوې
-------------- Public 15:30:00 نوې
دعای روز چهار شنبه پشتو 15:40:00 نوې
لوی ګناهون22 پشتو 15:45:00 نوې
بې رنګه بهار دی وچ د زړه پشتو 16:15:00 نوې
د ژوند کلی 5 پشتو 16:22:00 نوې
شاعر اهلبیت ع وصال استاد3 پشتو 16:55:00 نوې
ملغلرې6 پشتو 17:00:00 نوې
قرآن فارسی 17:30:00 نوې
آرم استیشن فارسی 17:40:00 نوې
دعای فرج فارسی 17:40:06 نوې
آرم استیشن فارسی 17:43:06 نوې
کلیپ امام هادی (ع) فارسی 17:43:20 نوې
آرم استیشن فارسی 17:46:03 نوې
تفسیر سوره یس فارسی 17:46:12 نوې
آرم استیشن فارسی 18:18:21 نوې
زیارت امین الله فارسی 18:18:37 نوې
قرآن فارسی 18:37:17 نوې
اذان فارسی 18:44:02 نوې
دعای فرج فارسی 18:48:03 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 18:51:03 نوې
راه آفتاب فارسی 18:53:03 نوې
سخن عشق فارسی 18:54:03 نوې
چراغ راه فارسی 18:57:03 نوې
مشق شب فارسی 18:59:03 نوې
شیعه می پرسد فارسی 19:00:03 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 19:02:03 نوې
آفتاب حکمت فارسی 19:04:03 نوې
مجله ادیان فارسی 19:10:03 نوې
انسان و جاودانگی فارسی 19:15:03 نوې
آرم استیشن فارسی 19:45:07 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 19:45:13 نوې
خطبه های نهج البلاغه فارسی 19:47:13 نوې
مجله ادیان فارسی 19:55:13 نوې
من تو انتظار فارسی 20:00:13 نوې
خرید روزانه نان فارسی 20:02:13 نوې
آفتاب حکمت فارسی 20:05:35 نوې
بیان فارسی 20:09:35 نوې
راه آفتاب فارسی 20:10:10 نوې
چراغ راه فارسی 20:11:10 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 20:13:10 نوې
شبنم هدایت فارسی 20:15:10 نوې
آرم استیشن فارسی 20:41:35 نوې
حدیث بودن فارسی 20:41:55 نوې
چراغ راه فارسی 20:42:55 نوې
بیان فارسی 20:44:55 نوې
قصه یونس پیامبر فارسی 20:45:30 نوې
شیعه می پرسد فارسی 20:57:27 نوې
مشق شب فارسی 20:59:27 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 21:00:27 نوې
مجله ادیان فارسی 21:02:27 نوې
همگام با قران فارسی 21:07:27 نوې
نقد و نظر فارسی 21:08:27 نوې
آرم استیشن فارسی 21:19:06 نوې
آفتاب حکمت فارسی 21:19:12 نوې
سخن عشق فارسی 21:22:12 نوې
یک آیه یک پیام فارسی 21:25:12 نوې
راه آفتاب فارسی 21:27:12 نوې
من تو انتظار فارسی 21:28:12 نوې
کودک من فارسی 21:30:12 نوې
آرم استیشن فارسی 22:05:09 نوې
من تو انتظار فارسی 22:05:18 نوې
باران فارسی 22:07:18 نوې
محبت بر فرزند فارسی 22:08:18 نوې
قطره فارسی 22:10:18 نوې
چراغ راه فارسی 22:11:18 نوې
زیارت امین الله فارسی 22:13:18 نوې
گلشن نیاز فارسی 22:31:58 نوې
آرم استیشن فارسی 22:47:07 نوې
چراغ راه فارسی 22:47:23 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 22:49:23 نوې
راه آفتاب فارسی 22:51:23 نوې
آفتاب حکمت فارسی 22:52:23 نوې
من تو انتظار فارسی 23:00:23 نوې
مجله ادیان فارسی 23:02:23 نوې
سخن عشق فارسی 23:07:23 نوې
مناجات حضرت علی در مسجد کوفه فارسی 23:10:23 نوې
چند ثانیه با خدا فارسی 23:24:28 نوې
بیان فارسی 23:26:28 نوې
دعای فرج فارسی 23:27:02 نوې
د پروګرامونو البم
د کربلا تاريخ _1 001
د خپريدو وخت